• AKREDİTE OPTİK KALİBRASYONLAR
  • AKREDİTE ELEKTRİKSEL
  • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.
  • AKREDİTE RF MİKRODALGA
  • AKREDİTE SICAKLIK
  • AKREDİTE BASINÇ
  • AKREDİTE BOYUT
  • AKREDİTE HACİMSEL
  • AKREDİTE TERAZİ
  • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.

HAKKIMIZDA/ABOUT



ANKA Kalibrasyon 2013 yılı başlarında
ANKARA İvedik / Ostim bölgesinde sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda Kalibrasyon ve teknik servis hizmeti vermek amacıyla kurulmuştur.

Kuruluş amacımız,

Yetişmiş tecrübeli uzman personeliyle havacılık, otomotiv,  ileri teknoloji, bioteknoloji, telekomünikasyon, sağlık sektörü ve sanayinin elektrik, elektronik, optik, rf-mikrodalga, sıcaklık, basınç, boyut, kütle-terazi  kalibrasyonları ile bu konularda ki  tüm test ölçüm kalibrasyon cihazlarına teknik servis bakım-onarım hizmeti vermek ve eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarına hizmet sunmaktır.


Laboratuvarımız,


Üretimde kalite odaklı olma hedefini ön planda tutarak,

Ürün kalitesini arttırmayı, 

Üretimde oluşabilecek kayıpları önlemeyi,
    
AR-GE çalışmalarına katkı sağlamayı,
     
Doğru ve kesin teşhis ile firmaların zaman kayıplarını azaltmayı,
     
Üretim kalitesini arttırarak kalibrasyon maliyetlerini düşürmeyi,
      
Kalibrasyon himetlerimizi tüm sektörlerde özellikle sanayi ve sağlık  
sektörümüzün en küçük  işletmelerine kadar ulaşmasını sağlamayı,
Teknik servis bakım, onarım ve servis desteği ile hizmetlerimizin
güvenilirliğini sağlamayı
      
TS EN ISO/IEC 17025 Kalite Sisteminin tüm taleplerini karşılayarak   
disiplinli ve saygın kalibrasyon ve eğitim hizmeti vermeyi,
 
Ülkemiz ekonomisine ve Kalibrasyon sistemine katkı sağlamayı,

Kendine temel ilke ve görev olarak kabul etmiştir.

İNSAN HAKLARI POLİTİKASI

Ve REHBER İLKELER

 

TEMEL İLKELER

1-           BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında temel insan haklarına saygı duyar, bu ilkelere uygun olarak faaliyetlerimizi gerçekleştiririz.

2-           Uluslararası Çalışma Örgütünün Temel İş İlkeleri ve Hakları Beyannamesinde ortaya konan ayrımcılık yapmama, çocuk işçi çalıştırmama, zorla işçi çalıştırmama, toplu sözleşme hakkı ve örgütlenme özgürlüğü ilkelerine ve Türkiye’nin insan hakları ve sosyal adalet konularında taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin gereklerini yerine getirme konusuna özen gösterir ve uygularız.

3-           Faaliyet gösterdiğimiz yerlerde yasalarla tanınmış haklara saygı gösterir, uygularız.

4-           Faaliyet gösterdiğimiz yerlerde suç veya hak ihlali fiili ile sonuçlanabilecek girişimlerde bulunmaz, yönetici ve çalışanlarımızın da aynı doğrultuda çalışmalarını bekleriz.

5-           İşe alım, eğitim, kariyer, ücret yönetimi gibi süreçlerde ve iş ortamında cinsiyet, etnik köken, din, ırk, milliyet, yaş, fiziksel kapasite, hamilelik, medeni hal, cinsel yönelim, sendika üyeliği, siyasal görüş ve benzeri konulara bağlı olarak ayrım yapmadan eşit bir tutum sergiler, ayrımcılığa müsamaha göstermeyiz. Çalışanların vasıf, deneyim ve performansına bağlı olarak bu süreçleri şeffaf bir şekilde yönetiriz.

6-           Tüm çalışanlarımızın -yasal düzenlemeler çerçevesinde- dernek kurma, toplantı düzenleme, örgütlenme, toplu pazarlık hakkını destekler ve ifade özgürlüğüne saygı duyarız. Bu haklarını kullanan çalışanlarımızı hiçbir şekilde ayrımcılığa maruz bırakmaz ve üzerlerinde baskı kurmayız.

7-           İş sağlığı ve güvenliği (İSG) yaklaşımımızın temelini “sıfır kaza” hedefimiz oluşturur. İş ortaklarımıza ve çalışanlarımıza güvenli bir çalışma ortamı sunmaya önem verir, İSG Mevzuatı kapsamında gereken tüm tedbirleri almaya ve çalışanlarımızın gerekli bilgi donanımına sahip olmalarına özen gösteririz.

8-           Çalışanlara iş yerinde her türlü kötü muamele, yıldırma ve taciz gibi olaylardan uzak ve güvenli bir çalışma ortamı sunacağımızı taahhüt ederiz. Bu tür durumlarla karşılaşmaları durumunda ise çalışanlarımızı, ifade özgürlüğü hakkını kullanarak durumu bildirmeleri için teşvik ederiz.

9-           Faaliyet gösterdiğimiz yerlerde geçerli olan yasa ve yönetmeliklerle belirlenen çalışma saatleri ve fazla mesai hükümlerine uyarız.

10-       Faaliyet gösterdiğimiz yerlerde yerel halkların haklarına saygı gösteririz.

11-       Faaliyette bulunduğumuz yerlerde insan haklarının risk altında olması durumunda yetkililerle iletişime geçeriz.

12-       Uluslararası insan hakları politikalarıyla belirlenmiş tüm çalışma alanlarını kapsayan kuralları çalışanlarımıza yıllık eğitimlerde aktarırız.

13-       Satın alma süreçlerimizi, tedarikçilerimizi ANKA Kalibrasyon Tedarik Zinciri Politikası ile Politika’ya uygun olarak seçmek üzere geliştiririz.

14-       Faaliyetlerimizle ortaya çıkması muhtemel insan hakları risklerini tanımlar ve azaltılması yönünde çalışmalar gerçekleştiririz.

15-       Faaliyetlerimizle ortaya çıkması muhtemel insan haklarına dair sorunları ve bu sorunlardan en fazla etkilenecek grupları tanımlarız.

16-       İnsan hakları üzerinde olumsuz bir etkimiz oluşması halinde bu etkileri gidermeye çalışırız.

17-       Şirket tarafından yapılan hak ihlallerinin telafi edilmesi için resmi ve gayri resmi şikâyet

mekanizmaları geliştiririz.

 





Kalibrasyon, dilimize Fransızcadan giren bu sözcük, Metroloji Bilimi içerisindeki tanımı; belirlenmiş koşullar altında bir ölçü aleti veya ölçme sisteminin gösterdiği veya bir ölçüt/ölçeğin ifade ettiği değerler ile, o sistemi ölçen/referans olarak değerleri bilinen cihaz/sistem arasındaki ilişkiyi oluşturan işlemler dizisi olarak tanımlanır. Kalibrasyon bir ölçme aleti veya düzeneğinin doğru sonuçlar verecek şekilde ayarlanması işlemi değildir.

 • Kalibrasyonun sonucu, ölçeğin, ölçü aletinin veya ölçme sisteminin hatasını kestirmeye, veya belirli bir skalanın işaretlerine değerler verilmesine olanak sağlar.
 • Kalibrasyon işlemi başka metrolojik özellikleri de belirleyebilir.
 • Kalibrasyon sonucu,kalibrasyon sertifikası veya kalibrasyon raporu adı verilen bir doküman ile kaydedilebilir.

Özel ekipmanlarla, hassas olarak yapilip orijin kabul edilen referans cihaza uygunlugu, bir rapor veya sertifika ile kayit altına alınan ölçme aleti veya ölçüm cihazina ait bu belgelerin üzerinde, mutlaka aletin/cihazin marka, model, seri numarası ve sapma buyuklugu bulunur. Ayrıca, sertifikanın izlenebilirliğini takip edebilmek için, Rapor veya Sertifika numarası da içermektedir.

 • Kalibrasyon sonucu bazen, bir kalibrasyon faktörü veya bir kalibrasyon eğrisi şeklindeki bir dizi kalibrasyon faktörü olarak ifade edilebilir.

Kalibrasyon işleminde, kalibre edilen ölçü aletinin hata miktarı, kendisinden daha yüksek doğruluk u (en az 10 kat), bir ölçü aleti referans alınarak belirlenir. Kalibrasyonda referans alınan ölçü alet(ler)inin kalibrasyon sertifikası üzerinden ulusal veya uluslararası temel referanslara izlenebilir olması gerekir. Böylelikle kalibre edilen ölçü aletinin de temel referanslara izlenebilirliği sağlanmış olur.

Kalibrasyon işlemi bir deneysel çalışma olup, deneysel bir çalışmadan beklenen tüm gereklilikler karşılanmalıdır. Yani çalışmalar kontrollü bir ortamda, özenli ve yazılı çalışma alışkanlığına sahip eğitimli kişilerce yapılmalı, çalışmanın yapıldığı ortam özellikleri, kullanılan ekipman, uygulanan yöntem, ölçüm belirsizliği ve sonuçlar kalibrasyon raporunda belirtilmelidir.

Kalibrasyon sonucu ölçü aletinin hatasının, kullanıldığı proses veya varsa ilgili standartlarda belirtilen limitlerin dışına çıktığı belirlenmişse bu hatanın ayarlanarak giderilmesine çalışılır. Ancak ayar sonrası kalibrasyonun tekrarlanması ve son durumun raporlanması zorunludur.

Ölçü aletleri, ölçüm prensip ve teknolojileri ile kullanıma, bulunduğu ortam şartlarına bağlı olarak, etkilenirler ve zamanla yaşlanırlar. Bu nedenle belirli periyotlarla kalibrasyonun tekrarlanması gerekir. Söz konusu periyodlar deneyimli kullanıcılar tarafından cihaz özellikleri ve kullanım koşulları göz önüne alınarak belirlenmeli, periyodun sıklığı, kalibrasyon raporunda belirlenmelidir.

Kalibrasyonun, kalite yönetim sistemlerinin bir beklentisi olmasının nedeni, işletmeler için bir ihtiyaç olmasındandır. Eğer işletme içinde bir büyüklüğü ölçme ihtiyacı varsa, orada kullanılan ölçü aletinin istenilen doğrulukta ölçüm yapıp yapmadığının belirlenmesi ihtiyacı da vardır.